دوره های در حال اجرا 

پدافند زیستی

پدافند زیستی

تاریخ و ساعت برگزاری دوره : 9 شهریور

ساعت برگزاری دوره : 8:30 الی 12:30

مدرس دوره : آقای دکتر اکبر زاده

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1400/6/10
مفاهیم هوشمند الکتریکی

مفاهیم هوشمند الکتریکی

تاریخ برگزاری دوره : 31 شهریور و 7 ، 14 و 21 مهر 

ساعت برگزاری دوره : 8:30 الی 12:30

مدرس دوره : آقاي فريدونيان

ورود به کلاس
اصول و مبانی حسابداری و هزینه یابی

اصول و مبانی حسابداری و هزینه یابی

تاریخ برگزاری دوره :  7 ، 14 ، 20 و 21 مهر 

ساعت برگزاری دوره : 8:30 الی 12:30

مدرس دوره : آقاي دکتر صالحی

ورود به کلاس
آشنايي مقدماتي با اصول و كاربرد نرم افزار R در واكافت دادگان

آشنايي مقدماتي با اصول و كاربرد نرم افزار R در واكافت دادگان

تاریخ برگزاری دوره : 7 ، 9 ، 14 ، 16 ، 21 و 23 شهریور 

ساعت برگزاری دوره : 10 الی 12

مدرس دوره : خانم دکتر خطیبی

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1400/6/7 جلسه مورخ 1400/6/9 جلسه مورخ 1400/6/14 جلسه مورخ 1400/6/16 جلسه مورخ 1400/6/23
اصول توليد و بهره برداری ( نیروگاه ری )

اصول توليد و بهره برداری

تاریخ و ساعت برگزاری دوره :  24 ، 27 ، 29 و 31  شهریور 

3 ، 7 و 10 مهر 

ساعت برگزاری دوره : 10 الی 14

مدرس دوره : آقای مهندس رضایی

ورود به کلاس

 در حال حاضر فایلی بارگذاری نشده است 

طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل ( تکمیلی ) - ویژه نیروگاه ها

طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل ( تکمیلی ) – ویژه نیروگاه ها

تاریخ و ساعت برگزاری دوره :  28 و 30  شهریور 

ساعت برگزاری دوره : 10 الی 13

مدرس دوره : خانم باقری

ورود به کلاس

 در حال حاضر فایلی بارگذاری نشده است 

آشنایی با قراردادها و مقررات پیمانکاران

آشنایی با قراردادها و مقررات پیمانکاران

تاریخ و ساعت برگزاری دوره :  7 ، 9 ، 14 و 16  شهریور 

ساعت برگزاری دوره : 8:30 الی 12:30

مدرس دوره : آقای صحرایی

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1400/6/23

 در حال حاضر فایلی بارگذاری نشده است 

قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات داخلی

قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات داخلی

تاریخ و ساعت برگزاری دوره :

ساعت برگزاری دوره : 8:30 الی 12:30

مدرس دوره :

ورود به کلاس

 در حال حاضر فایلی بارگذاری نشده است 

آشنايي با مفاهيم مالي

آشنايي با مفاهيم مالي

تاریخ و ساعت برگزاری دوره :  10 و 17  شهریور 

ساعت برگزاری دوره : 8:30 الی 12:30

مدرس دوره : آقای صالحي

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1400/6/10 جلسه مورخ 1400/6/17
آشنايي با زبان انگليسي تخصصي - بخش انتقال

آشنايي با زبان انگليسي تخصصي – بخش انتقال

تاریخ و ساعت برگزاری دوره : 13 ، 15 ، 20 و 22 شهریور 

ساعت برگزاری دوره : 8:30 الی 12:30

مدرس دوره : آقای بهمنی

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1400/6/13 جلسه مورخ 1400/6/15
مدیریت تدارکات

 دوره آموزشی مدیریت تدارکات

تاریخ و ساعت برگزاری دوره : 1 و 6 شهریور 

ساعت برگزاری دوره : 8:30 الی 14:30

مدرس دوره : آقای غریب دوست

ورود به کلاس

 در حال حاضر فایلی بارگذاری نشده است 

آشنایی با بازار برق

آشنايي مقدماتي با اصول و كاربرد نرم افزار R در واكافت دادگان

تاریخ و ساعت برگزاری دوره :  10 ، 17 ، 24 و 31  شهریور 

ساعت برگزاری دوره : 8:30 الی 12:30

مدرس دوره : آقاي عزتي

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1400/6/10 جلسه مورخ 1400/6/17
آمار تحليلي

آمار تحليلي

تاریخ و ساعت برگزاری دوره :  16 ، 23 ، 30  شهریور و 6 مهر

ساعت برگزاری دوره : 9 الی 12:30

مدرس دوره : آقای کدیور

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1400/6/16 جلسه مورخ 1400/6/23
اصول بازارسرمایه

اصول بازارسرمایه

تاریخ و ساعت برگزاری دوره : 

ساعت برگزاری دوره : 8:30 الی 12:30

مدرس دوره : آقای ابراهيمي

ورود به کلاس

 در حال حاضر فایلی بارگذاری نشده است 

تعیین تعرفه های خدمات بخش آب

تعیین تعرفه های خدمات بخش آب

تاریخ برگزاری دوره : 16 و 18 مرداد و 21 شهریور

ساعت برگزاری دوره : 8:30 الی 12:30

مدرس دوره : خانم آذزگون

ورود به کلاس

 در حال حاضر فایلی بارگذاری نشده است 

بررسی وضعیت ایمنی و شناسایی و تعدیل نقاط حادثه در صنعت آب و فاضلاب

بررسی وضعیت ایمنی و شناسایی و تعدیل نقاط حادثه در صنعت آب و فاضلاب

تاریخ برگزاری دوره : 21 ، 28  شهریور و 4 و 11مهر

ساعت برگزاری دوره : 8:30 الی 12:30

مدرس دوره : آقای حمامی

ورود به کلاس

 در حال حاضر فایلی بارگذاری نشده است 

پدافند شهری

 پدافند شهری

تاریخ برگزاری دوره : 18  مرداد و 22 شهریور

ساعت برگزاری دوره : 8:30 الی 12:30

مدرس دوره : آقای امامی

ورود به کلاس

 در حال حاضر فایلی بارگذاری نشده است 

آیین نگارش حقوقی

آیین نگارش حقوقی

تاریخ برگزاری دوره : 

ساعت برگزاری دوره : 8:30 الی 12:30

مدرس دوره : دکتر اسماعیلی 

ورود به کلاس

 در حال حاضر فایلی بارگذاری نشده است