فراگیران محترم برای شرکت در آزمون

دوره امنیت کاربردی فناوری اطلاعات (اکفا)

به تفکیک گروه میتوانند از لینکهای زیر وارد شوند

 

 

آزمون گروه اول آزمون گروه دوم آزمون گروه سوم