به اطلاع داوطلبان می رساند برای مشاهده کارنامه آزمون تغییر حالت اشتغال ( به کار ) شرکت مدیریت تولید برق دماوند از طریق لینک زیر اقدام فرمایید 

مشاهده کارنامه